♥گوزلرین♥

یازار : آيشن ائل قيزي

+0 به یه ن
سنین گوزل لیینین مبتلاسی یام گوزلیم♥
او قاره گوزلرینین جان فداسی یام گوزلیم♥

بلالی عاشیقینم باخما غیریلر سوزونه♥ 
محبت عالمی ینین بینواسی یام گوزلیم♥