(مرزها و برادری) كیتاب تانیتیمی + ائندیرمه لینكی

یازار : زنگانلي آيخان

+0 به یه ن


كیتابین آدی : مرزها و برادری
صفحه لرین سایی: 238
یازار : برندا شیفر
قونو (موضوع) : آذربایجانلی لارین كیملیگی(هویتی)