یاشاسین آزربایجان♥♥

یازار : آيشن ائل قيزي

+0 به یه ن
بیز تورك رین بوتون تاریخیمیز ... 

دولی دی آزاد لیخ و استقلالینان... 

یاشاسین آزربایجان♥♥