آزربایجان و یك قرن جنایات ارامنه _ ائندیرین

یازار : زنگانلي آيخان

+0 به یه ن
نشریه دانشجویان آذربایجانی دانشگاه صنعتی امیر كبیر

 در این نشریه با استناد بر دلایل در باره نشریه دانشجویان آذربایجانی دانشگاه صنعتی امیر كبیری ادعاهای دروغین ارامنه و قتل عام مسلمانان در آذربایجان مطالب مهم و وحشتناك(از خون خواری ارامنه) به قلم كشیده شده است.
 در این نشریه با استناد بر دلایل در باره ی ادعاهای دروغین ارامنه و قتل عام مسلمانان در آذربایجان مطالب مهم و وحشتناك(از خون خواری ارامنه) به قلم كشیده شده است.

بسیاری از یهودی ها و بعضی ها در ایران این جنایات را به ترك های آزر بایجان نسبت میدادند و اینكه این بخشی از این جنایات برای پس گرفتن مكانی به نام قره باغ بوده است كه ارامنه این مكان را به خودشان متعلق دانسته اند ولی همان طور كه از اسمش پیداست این اسم تركی است و به معنای باغ سیاه یا باغ بسیار سرسبز است كه متعلق به آزربایجان بوده و ادعای آنها در این مورد دروغ است وچه جنایاتی را به دروغ به ترك های آزربایجان نسبت میدهند.ائندیرمك ایچین عكسین اوستونده كلیك ائلیین.